top of page

ייעוץ עסקי ואסטרטגי

תכנון אסטרטגי נועד להביא לקבלת החלטות נכונות בארגון לשם הגשמת החזון והשגת יעדיו. תהליך התכנון מבוסס על ניתוח תהליכים ומגמות עבר ותחזיות, הגדרת חזון ומטרות, בחינת חלופות שונות ופיתוח סט כלים להשגתן. לניתוח כלכלי מקצועי ומעמיק טרם התחלת הפרויקט יש השפעה ניכרת על סיכויי הצלחתו. "חקלאי נוימן – כלכלה אורבנית" מתמחה במתן שירותי ייעוץ עסקי ואסטרטגי, בהערכות כדאיות כלכלית, מבחני עלות תועלת וניתוחים פיננסים של פרויקטים בקני מידה שונים, תוך בניית כלים ומודלים שונים וייחודיים לקבלת החלטות, הצגת תמונה מלאה של המצב הקיים ומציאת יתרונות יחסיים.

AdobeStock_83695747.jpeg
AdobeStock_13280107.jpeg
AdobeStock_57705428_Preview.jpeg
AdobeStock_208119813_Preview.jpeg
bottom of page