top of page

החברה

חקלאי נוימן כלכלה אורבנית בע"מ היא חברה בעלת מומחיות בייעוץ כלכלי ואסטרטגי במגוון פרויקטים - תכנון אורבני, פיתוח עירוני ונדל"ן, פרוגרמה לצרכי ציבור, מימון וייעוץ עסקי, כלכלת תחבורה, תשתיות ואיכות סביבה.

הצוות

צוות המשרד כולל כלכלנים ומתכנני ערים בעלי ניסיון בייעוץ כלכלי וליווי פרוגרמתי של תכניות ברמות שונות.

bottom of page