top of page
תכנון כלכלי אורבני - אזורים תעסוקתיים.jpeg

ייעוץ עסקי למגזר הציבורי / עבודות לדוגמה

  • מתקני טיפול ומיון פסולת (כפר סבא, אשדוד, חבל איילות, מועצה אזורית אשכול)

  • חוו"ד שיווק מחצבות (רמ"י)

  • בדיקה כלכלית לביטוח הכנסה לגידולים חקלאיים (קרן נזקי טבע)

  • כדאיות הקמת מט"ש (קריית שמונה)

  • תחנת רכבת החאן, ירושלים (רמ"י)

  • גבעת התחמושת, ירושלים (צתא"ל)

bottom of page