top of page
AdobeStock_13280107.jpeg

כלכלת רשויות מקומיות / עבודות לדוגמה

  • הסכם גג לוד

  • תכנית תקציבית רב שנתית לעיריית בת ים

  • חוו"ד כלכלית קריית מלאכי

  • חוו"ד לוועדת גבולות כגון איחוד בת ים תל אביב

  • חלוקת הכנסות בין בת ים לחולון

  • חוו"ד כלכלית לעניין הכנסות העירייה בטווח הארוך בעיר לוד

bottom of page