top of page

כלכלת תשתיות ואיכות סביבה

קיומן של תשתיות הוא תנאי הכרחי לפיתוח כלל ארצי, אזורי ועירוני. תחום התשתיות מבוסס על שיתוף פעולה הדוק בין הסקטור הפרטי לסקטור הציבורי במתכונות שונות כגון B.O.T, P.P.P ועוד.

בתחום איכות הסביבה, למשתנים השונים תרומה ניכרת לאיכות החיים ויש לכך ביטוי כלכלי. החברה מתמחה במתן שירותי ייעוץ ותמחור של הפגיעה בסביבה ובאיכות החיים של התושבים ושל התועלת הציבורית הנובעת מהפרויקט.

תהליך העבודה בתחומים אלו כולל בחינה של ההשפעות השונות והמשמעויות הכלכלית מנקודת ראות כל בעלי העניין, הציבור והפירמות, תוך שימוש במודלים כלכליים.

ל"חקלאי נוימן - כלכלה אורבנית" מיומנויות בניתוחים כלכליים, בדיקות כדאיות ומודלים עדכניים לבחירת חלופה מועדת וקביעת סדרי עדיפויות בהשקעה.

כלכלת תשתיות - סביבה.jpg
AdobeStock_369097285.jpeg
AdobeStock_187545127.jpeg
bottom of page