top of page
תכנון כלכלי אורבני - תיירות.jpg

תיירות / עבודות לדוגמה

  • ייעוץ בתחום התיירות לתכניות מתאר כוללניות כגון באר שבע, אשקלון, מועצה אזורית תמר

  • מסמך מדיניות לעידוד התיירות בנגב (המוצר הדרומי)

  • תכנית להקמת מלון בתמנע

  • בחינה כלכלית להקמת מלון גולף באשקלון

  • תכנית מתאר ארצית לחופי אילת

  • חוו"ד לפיתוח החוף הדרומי בקיסריה

bottom of page