top of page
AdobeStock_187545127.jpeg

כלכלת תשתיות הנדסיות / עבודות לדוגמה

  • תכנית אסטרטגית לרשויות הניקוז (משרד החקלאות)

  • בחינה כלכלית לשדרוג מתקן טיהור שפכים (נחל שורק וקריית שמונה)

  • פינוי אשפה פנאומטי (כפר סבא)

  • מסמך מדיניות מובל ימי ים סוף-ים המלח (מכון ירושלים)

  • חלופות קציר המלח בים המלח (החברה להגנות ים המלח)

  • חלופות למניעת שיטפונות באיילון במסגרת הקמת המסילה הרביעית (נתיבי איילון)

bottom of page